Komitet Naukowy

Na początku 2021 roku Sekretariat Koalicji Klimatycznej zwrócił się do wybitnych polskich naukowców z propozycją współpracy w ramach Komitetu Naukowego Koalicji. Potrzeba stworzenia takiego Komitetu wynikała z ciągle rozszerzającego się zakresu problemów związanych z kryzysem klimatycznym. To już nie są tylko kwestie inżynierskie – w jaki sposób ograniczać emisję gazów cieplarnianych – ale też przyrodnicze, społeczne, etyczne czy zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa. Zapewnienie dostępu do aktualnej wiedzy naukowej w tych obszarach jest kluczowe dla efektywnego i skutecznego rozwiązywania problemów ochrony klimatu i planowania odpowiednich działań na rzecz adaptacji do skutków jego zmiany. 

Zaproszenie do współpracy przyjęło 16 naukowców reprezentujących różne dziedziny wiedzy oraz różne ośrodki naukowe z całej Polski. Współdziałanie z przedstawicielami Komitetu Naukowego umożliwi przybliżanie wszystkim zainteresowanym wyników badań naukowych prowadzonych w polskich i zagranicznych ośrodkach badawczych. 

dr hab. n. med. Tadeusz M Zielonka, profesor WUM


Specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych, pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szpitala Czerniakowskiego, lekarz akredytowany przy Ambasadzie Francji w Polsce.

dr Maciej H.Grabowski


Były wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, oraz wiceminister finansów i minister środowiska. Obecnie prezes Centrum Myśli Strategicznych.

prof. dr hab. Piotr Skubała


Profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, ekolog, akarolog, autor 158 artykułów naukowych, 51 rozdziałów w monografiach lub monografii, 38 komunikatów naukowych...

prof. Maria Magdalena Kenig-Witkowska


Profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji. Autorka kilkudziesięciu prac w zakresie międzynarodowego i europejskiego prawa środowiska.

prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki


Dwukrotny minister resortu ochrony środowiska (1991 i 2007/2010), wiceprzewodniczący Komisji ONZ ds. rozwoju zrównoważonego (1994/1995).

dr Małgorzata Falencka-Jabłońska


Wieloletni pracownik naukowy Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa, ekspert w dziedzinie ocen i kryteriów różnorodności biologicznej, ekologii ekosystemów leśnych.

prof. dr hab. Ewa Bińczyk


Pracuje w Katedrze Filozofii Praktycznej w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. Zajmuje się współczesną filozofią środowiskową, filozofią nauki i techniki, studiami nad nauką i technologią i...

dr Krzysztof M. Księżopolski


Jest ekspertem specjalizującym się w bezpieczeństwie ekonomicznym i energetycznym oraz polityką klimatyczną i energetyczną. Pracuje w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w...

dr hab. Bożena Ryszawska, profesor UEW


Jest profesorem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Jej prace naukowe skupiają się wokół problemów zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu i transformacji energetycznej...

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska


Profesor nauk ekonomicznych, związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie; organizatorka i kierownik prowadzonych w SGH Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości.

dr hab. Aleksandra Lis, profesor UAM


Jest profesorem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pracuje w Instytucie Antropologii i Etnologii. Od lat zajmuje się polityką klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej w ramach...

dr Adrian Wójcik


Psycholog społeczny zajmujący się psychologią postaw prośrodowiskowych (conservation psychology), w tym zwłaszcza powiązaniem postaw i zachowań proekologicznych z bardziej ogólnymi zestawami...