Zasady Funkcjonowania

z dnia 26 marca 2021 r.

 1. Celem działania Koalicji Klimatycznej, zwanej dalej Koalicją, jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony klimatu. Koalicja zabiega o prowadzenie ambitnej polityki klimatycznej w naszym kraju oraz monitorowanie jej wdrażania, tak by jej realizacja służyła przeciwdziałaniu najbardziej katastrofalnym skutkom kryzysu klimatycznego. Jako podstawę domagania się progresywnej polityki klimatycznej, Koalicja traktuje raporty i publikacje Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC).
 2. Członkami Koalicji mogą być organizacje zarejestrowane w Polsce, które akceptują cele, misję, przyjęte oficjalne stanowiska i zasady funkcjonowania Koalicji, a ich działania są zgodne z celami Koalicji oraz przyczyniają się do ich realizacji.
 3. Członkami wspierającymi Koalicji mogą być organizacje oraz ruchy społeczne działające na terenie Polski, które akceptują cele, misję, przyjęte stanowiska i zasady funkcjonowania Koalicji, a ich działania są zgodne z celami Koalicji oraz przyczyniają się do ich realizacji.
 4. Wniosek o przyjęcie organizacji do Koalicji w charakterze członka lub członka wspierającego powinien zostać zgłoszony w formie pisemnej, przez władze statutowe danej organizacji do Sekretariatu Koalicji, prowadzonego przez organizację koordynującą działania Koalicji, zwaną dalej Koordynatorem Koalicji.
 5. Wniosek o przyjęcie organizacji do Koalicji powinien zawierać: pełną nazwę organizacji, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail), informacje dotyczące dotychczasowej działalności organizacji, szczególnie w obszarach zgodnych z celami Koalicji. Wniosek powinien także wskazywać proponowany wkład organizacji w działania Koalicji i formy współpracy.
 6. Sekretariat Koalicji przekazuje niezwłocznie zgłoszony wniosek o przyjęcie do Koalicji wszystkim członkom Koalicji, wyznaczając termin na przedstawienie ich stanowisk w tej kwestii, obowiązkowo z uzasadnieniem w przypadku odrzucenia kandydatury.
 7. W przypadku zgłoszenia zapytania albo sprzeciwu przez któregokolwiek członka Koalicji, organizacja kandydująca ma prawo złożyć wyjaśnienia, które Sekretariat Koalicji przekazuje wszystkim członkom Koalicji, zwracając się do nich z prośbą o potwierdzenie lub zmianę stanowiska w wyznaczonym terminie.
 8. Przyjęcie organizacji do Koalicji nastąpi w sytuacji, w której żadna z organizacji należących do Koalicji nie wyrazi sprzeciwu wobec jej przyjęcia w wyznaczonym przez Sekretariat Koalicji terminie (nie mniej niż 7 dni).
 9. Sekretariat Koalicji przekazuje organizacji wnioskującej o przyjęcie do Koalicji informację o przyjęciu do Koalicji albo odrzuceniu wniosku niezwłocznie i w formie pisemnej. Decyzja o odrzuceniu wniosku wymaga uzasadnienia.
 10. Każda organizacja będąca członkiem lub członkiem wspierającym Koalicji jest w ramach Koalicji równoprawna i od momentu przyjęcia do Koalicji jej opinie są uwzględniane przy wypracowywaniu oficjalnych stanowisk Koalicji.
 11. Organizacja przyjęta do Koalicji w charakterze członka wspierającego ma możliwość uczestniczenia we wszystkich pracach Koalicji oraz Spotkaniach Strategicznych. Może zgłaszać uwagi do oficjalnych stanowisk i popierać je. Nie bierze udziału w formalnym przyjmowaniu: planów rocznych, strategii trzyletniej, zmian celów, misji i zasad funkcjonowania Koalicji, przyjmowaniu nowych członków i członków wspierających. Nie bierze udziału w wyborze Koordynatora Koalicji.
 12. Każda organizacja należąca do Koalicji jest zobowiązana do aktywnego uczestniczenia w jej działaniach.
 13. Koalicja działa w oparciu o przyjęty plan roczny, który stanowi część strategii trzyletniej.
 14. Każda organizacja należąca do Koalicji wyznacza spośród swoich członków Przedstawiciela, który reprezentuje interesy danej organizacji w Koalicji. Przedstawiciele pozostają w stałym kontakcie mailowym z Sekretariatem Koalicji.
 15. Przedstawiciele przekazują do sekretariatu informacje o działaniach własnych organizacji w zakresie realizacji celu Koalicji, Sekretariat Koalicji przekazuje Przedstawicielom informacje o działaniach podejmowanych przez Sekretariat Koalicji w imieniu Koalicji.
 16. Koordynator Koalicji, prowadzący Sekretariat Koalicji, jest wybierany raz na trzy lata, ale co roku musi uzyskać akceptację co najmniej połowy członków Koalicji dla swoich działań. Jeżeli takiej akceptacji nie uzyska, do prowadzenia Sekretariatu Koalicji i koordynowania działań Koalicji jest wybierana jest inna organizacja należąca do Koalicji.
 17. Koordynator Koalicji zwołuje raz na rok Spotkanie Strategiczne członków Koalicji, zwane dalej Spotkaniem. W miarę możliwości Spotkanie odbywa się w pierwszym kwartale roku.
 18. Podczas Spotkania: Koordynator Koalicji przedstawia sprawozdanie ze swojego działania w imieniu Koalicji i wnioskuje o akceptację członków Koalicji, przyjmowany jest plan roczny, weryfikowana jest strategia trzyletnia, omawiane są bieżące problemy istotne z punktu widzenia działalności Koalicji.
 19. By decyzje podejmowane podczas Spotkania były wiążące dla całej Koalicji, konieczne jest uczestniczenie w Spotkaniu Przedstawicieli minimum 50% członków Koalicji. W przypadku braku quorum wyznaczany jest drugi termin Spotkania. By decyzje podejmowane podczas Spotkania odbywającego się w drugim terminie były wiążące, muszą w nim uczestniczyć Przedstawiciele minimum 33% członków Koalicji.
 20. Rezygnacja organizacji z członkostwa w Koalicji może nastąpić w wyniku zmiany decyzji władz statutowych danej organizacji, o czym powinien być niezwłocznie poinformowany Sekretariat Koalicji.
 21. Usunięcie członka lub członka wspierającego z Koalicji może nastąpić w wyniku sprzeniewierzenia się przez tę organizację celom, misji i zasadom funkcjonowania Koalicji, w tym publicznego wyrażania opinii sprzecznych z oficjalnymi stanowiskami Koalicji. Następuje to w wyniku jednogłośnej decyzji pozostałych członków na wniosek minimum trzech z nich, a odwołanie złożone formalnie może być przedmiotem ponownego rozpatrzenia na dorocznym Spotkaniu Strategicznym.