Stanowisko członków Koalicji Klimatycznej w sprawie wybranych elementów reformy europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji

Stanowisko członków Koalicji Klimatycznej w sprawie wybranych elementów reformy europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji


08 lutego 2016

W naszej ocenie zreformowany system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) powinien zostać utrzymany jako podstawowy instrument redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz skuteczny element realizacji polityki klimatycznej UE. Mając na uwadze zobowiązania państw podjęte na konferencji klimatycznej w Paryżu (COP 21) w grudniu 2015 roku, dotyczące powstrzymania wzrostu średniej temperatury globalnej i utrzymanie jej na poziomie poniżej 2°C oraz zobowiązanie do kontynuowania wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu do 1,5°C, a także konkluzje Rady Europejskiej z października 2014 roku, zakładające ograniczenie przez Unię Europejską emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 40% w porównaniu z poziomem z roku 1990, stwierdzić należy, że sprawnie funkcjonujący system ETS będzie istotnym instrumentem, który przyczyni się do osiągnięcia tych celów.