Projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji to bubel prawny

Projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji to bubel prawny

Projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji to bubel prawny


10 stycznia 2014

Koalicja Klimatyczna krytycznie ocenia projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji z dnia 10 grudnia 2013 r. Jej zdaniem nie transponuje on we właściwy sposób postanowień Dyrektywy 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009.

Koalicja Klimatyczna przedstawiła swoje uwagi do projektu. Jej zdaniem w nieprawidłowy sposób transponuje on do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, co naraża nas na sankcje finansowe ze strony Unii Europejskiej.

Projekt nie zapewnia również w wystarczającym stopniu udziału społeczeństwa w przygotowaniu zmian wykazów instalacji, którym są przydzielanie bezpłatne uprawnienia do emisji. Zdaniem Koalicji Klimatycznej społeczeństwo powinno brać udział nie tylko w przygotowaniu pierwszych wersji wykazów instalacji, którym zostaną przydzielone bezpłatne uprawnienia do emisji, ale również w przygotowaniu kolejnych wersji i zmian tych wykazów.

Brakuje w nim też zapisu stwierdzającego wprost, że podmioty objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji, są zobowiązane do nabycia uprawnień do emisji na aukcjach.

Według Koalicji Klimatycznej przeznaczenie środków pochodzących ze sprzedaży uprawnień do emisji na aukcjach powinno przyczynić się do realizacji celów dyrektyw dotyczących efektywności energetycznej, zwłaszcza dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Tymczasem projekt zawiera postanowienia, które sprawią, że wspólnotowy system handlu gazami cieplarnianymi na terytorium Polski nie będzie prowadził do redukcji gazów cieplarnianych ani wspierał efektywności energetycznej.

Pełna treść Stanowiska Koalicji Klimatycznej w załączeniu.

Uwagi Koalicji Klimatycznej do projektu Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Środki z ETS_Pieniadze dla Obywateli

Koalicja Klimatyczna krytycznie o ustawie handlu uprawnieniami do emisji