Polska antyliderem w walce ze zmianami klimatu

Polska antyliderem w walce ze zmianami klimatu

Polska antyliderem w walce ze zmianami klimatu


23 października 2012

List otwarty do Ministra Środowiska Marcina Korolca w związku ze spotkaniem Rady UE ds. Środowiska w dniu 25 października 2012 roku.

Szanowny Panie Ministrze,

W czwartek, 25 października br. będzie Pan uczestniczył w spotkaniu Rady UE ds. Środowiska poświęconemu głównie ustaleniu stanowiska Unii Europejskiej na Konferencję Stron Ramowej Konwencji w sprawie Zmian Klimatu (COP 18). Jako Koalicja Klimatyczna reprezentująca 22 organizacje pozarządowe, chcemy zaapelować do Pana o zaprezentowanie stanowiska wyrażającego troskę o stan klimatu globalnego, a pozbawionego krótkowzrocznego pilnowania błędnie rozumianego interesu krajowego.

W opinii naukowców Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu nowe porozumienie klimatyczne jest koniecznością. Aby uniknąć nieodwracalnych zmian i poważnych zagrożeń dla wielu regionów świata, wzrost średniej globalnej temperatury nie może przekroczyć 1,5ºC w stosunku do poziomu przedprzemysłowego. W tym celu globalne emisje gazów cieplarnianych najpóźniej do roku 2017 muszą zacząć znacząco spadać, tak aby do 2050 roku osiągnąć redukcję o przynajmniej 85% w stosunku do roku 1990.

Unia Europejska reprezentująca 27 państw wysoko rozwiniętych ponosi historyczną odpowiedzialność za zachodzące zmiany klimatu. Tymczasem od 2008 roku Unia nie zwiększyła wewnętrznego celu redukcyjnego, pomimo że osiągnięciu wyższych redukcji bez dodatkowych nakładów finansowych sprzyja kryzys gospodarczy. Do impasu w rozmowach o przyszłości polityki klimatycznej UE znacząco przyczynił się polski rząd, blokując podniesienie celów redukcyjnych i prezentując wysoce niekonstruktywną postawę wobec każdej ambitniejszej propozycji w zakresie ochrony klimatu. W opinii Koalicji Klimatycznej polski rząd nie może dłużej hamować polityki unijnej. Działając w interesie własnym oraz globalnym powinien zgodzić się na bezwarunkowe zwiększenie celu redukcyjnego z 20 do 30% redukcji emisji do roku. Ambitna polityka klimatyczna przyniesie Polsce liczne korzyści takie jak: poprawa stanu zdrowia Polaków, poprawa stanu środowiska naturalnego, zmniejszenie zależności od importu surowców oraz zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.

Jednym z najpilniejszych tematów wymagających rozwiązania podczas szczytu COP 18 jest problem nadwyżki pozwoleń na emisję w ramach systemu Kioto (ang. Assigned Amount Units - AAU). Najnowsze analizy mówią, że nadwyżka pozwoleń w państwach wymienionych w Aneksie I może wynieść nawet 17,2 mld ton – czyli więcej niż zakładany przez Unię Europejską poziom emisji w ciągu najbliższych 5 lat. Nadpodaż prowadzi do spadku ceny tony CO2eq, która aktualnie wynosi zaledwie 0,5 – 1 euro za jednostkę (w 2008 roku jej wartość wynosiła 12-13 euro) . Polska dysponuje nadwyżką AAUs wysokości 800 mln ton, jednak biorąc pod uwagę rynek uprawnień Ministerstwo będzie miało ogromne problemy ze sprzedażą nadwyżek, a wartość transakcji będzie znacznie niższa niż oczekiwania.

Z przedstawionych wyżej powodów Koalicja Klimatyczna apeluje do Pana Ministra o rezygnację z postulatu przeniesienia całości niewykorzystanych jednostek AAUs do drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto.