Koalicja Klimatyczna oceniła cele KE na 2030 rok

Koalicja Klimatyczna oceniła cele KE na 2030 rok

Koalicja Klimatyczna oceniła cele KE na 2030 rok


10 lutego 2014

Część propozycji przedstawionych przez Komisję Europejską w komunikacie dotyczącym ram politycznych na lata 2020 - 2030 dotyczących klimatu i energii Koalicja Klimatyczna ocenia jako zbyt mało ambitne /lub zbyt słabe/ w stosunku do potrzeb.

Zdaniem Koalicji Klimatycznej w okresie do 2030 roku niezbędne jest ustalenie wiążących celów, zarówno na poziomie UE, jak i dla poszczególnych krajów członkowskich, w zakresie: ograniczania emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym oraz poprawy efektywności energetycznej.

Przyjęcie ambitnych celów w tych obszarach, służyć będzie budowie w Europie innowacyjnej gospodarki, charakteryzującej się wysoką efektywnością wykorzystania zasobów oraz dynamicznie rozwijającym się rynkiem zielonych miejsc pracy. Wyniki badań naukowych wskazują jednoznacznie, że jeśli chcemy uniknąć najbardziej katastrofalnych skutków zmian klimatu, globalny poziom emisji musi do roku 2050 zostać zredukowany o blisko połowę w odniesieniu do roku bazowego 1990.

Koalicja Klimatyczna apeluje więc o podwyższenie europejskiego celu dla redukcji emisji z zaproponowanych w Komunikacie 40% do 55% do roku 2030. Trudno bowiem uznać proponowany cel za ambitny, jeżeli sama Komisja Europejska, w tym samym dokumencie, prognozuje, że bez dodatkowych działań – kontynuując jedynie obecną politykę - w roku 2030 uzyska redukcję na poziomie 32%.

Cel ten można osiągnąć dzięki konsekwentnemu rozwojowi energetyki opartej na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawie efektywności energetycznej. Koalicja Klimatyczna podziela opinię Komisji Europejskiej, że rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) może zmniejszyć deficyt handlowy UE w zakresie towarów energetycznych, ograniczyć ryzyko przerw w dostawach oraz złagodzić skutki niestabilności cen paliw kopalnych. Ponadto rozwój źródeł odnawialnych może stymulować wzrost w obszarze innowacyjnych technologii.

Członkowie Koalicji Klimatycznej zgadzają się także z poglądem Komisji, że rozwój OZE wymaga głębszej integracji europejskiego rynku energii. W związku z tym w opinii Koalicji cele krajów członkowskich dla udziału odnawialnych źródeł w miksie energetycznym powinny być wiążące.

Kontynuacja obecnej polityki UE w zakresie źródeł odnawialnych w ocenie samej Komisji przyniesie wzrost udziału OZE w roku 2030 do 24%, nawet bez podejmowania dodatkowych działań. Tymczasem nowy cel proponowany przez Komisję Europejska to zaledwie 27%. Osiągnięcie wzrostu jedynie 3% wyższego w stosunku do scenariusza braku nowych działań jest zdecydowanie nieadekwatne do rzeczywistego potencjału rozwoju odnawialnych źródeł w Unii Europejskiej. Dlatego Koalicja uważa, że udział odnawialnych źródeł energii na poziomie UE nie powinien być niższy niż 45%.

W opinii Koalicji Klimatycznej wiążące cele poprawy efektywności energetycznej, zarówno dla całej UE, jak i dla krajów członkowskich, powinny zostać określone i przyjęte. Cel unijny nie powinien być jednak niższy niż 40%.

Przyjęcie ostatecznych celów w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej, zarówno dla całej Unii, jak i dla poszczególnych państw członkowskich, jest jedynym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Unii i uniknięcia prognozowanego wzrostu uzależnienia Europy od importu ropy naftowej i gazu ziemnego.

Do osiągnięcia potrzebnego poziomu redukcji emisji gazów cieplarnianych niezbędne jest prawidłowe, spójne i kompletne przełożenie celów UE na politykę państw członkowskich. Dlatego Koalicja Klimatyczna docenia propozycje wprowadzenia obowiązku tworzenia krajowych planów na rzecz konkurencyjnej, bezpiecznej i zrównoważonej energii. Plany te powinny mieć charakter długoterminowy i określać ścieżkę dojścia do celów wyznaczonych na rok 2050 oraz do poszczególnych celów pośrednich, w tym na rok 2030. Stopień realizacji tych planów powinien być weryfikowany przez Komisję Europejską, nie rzadziej niż co 5 lat. Brak realizacji ustalonych zobowiązań powinien wiązać się z konsekwencjami finansowymi dla państw członkowskich.

Według Koalicji Klimatycznej polski rząd powinien aktywnie włączyć się w realizację nowych celów polityki energetyczno-klimatycznej UE. Redukcja emisji gazów cieplarnianych, poprawa efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii powinny być postrzegane jako instrumenty wspierające wzrost konkurencyjności naszego kraju na rynku międzynarodowym, sprzyjające innowacjom oraz służące poprawie jakości zdrowia i życia obywateli.