Wpływ zmiany klimatu na zdrowie

Wpływ zmiany klimatu na zdrowie


14 czerwca 2018

Obserwowane od lat i nasilające się zjawisko zmiany klimatu powoduje negatywne skutki zdrowotne, znacz- nie pogarszające jakość życia ludzi w wielu regionach świata, także w Polsce. Już teraz ekstremalne zjawiska pogodowe występują coraz częściej powodując ogromne szkody.

Huragany, nawałnice oraz długie fale upałów przestały już dziwić. Niestety jest to zaledwie początek negatywnych skutków zmiany klimatu. Na ko- lejne nie trzeba będzie długo czekać. W nadchodzących latach pojawi się wiele innych nowych zagrożeń, jak np. zalewanie wysp oceanicznych, pustynnienie terenów narażonych na brak wody, poważna utrata bioróżno- rodności, co przełoży się na bezpieczeństwo żywnościowe.

 

Redakcja merytoryczna: dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW, Koalicja Klimatyczna Weronika Michalak, HEAL Polska

Autor: Agnieszka Muras

Projekt graficzny, skład i łamanie: Studio Chaotyczne

Copyright by Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Warszawa 2018 ISBN 978-83-933263-4-1