PROPOZYCJA CELÓW I ROCZNYCH LIMITÓW EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH DLA KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UE PO ROKU 2020 W ODNIESIENIU DO SEKTORÓW NON-ETS

PROPOZYCJA CELÓW I ROCZNYCH LIMITÓW EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH DLA KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UE PO ROKU 2020 W ODNIESIENIU DO SEKTORÓW NON-ETS


05 listopada 2016

Cele redukcji emisji gazów cieplarnianych dla krajów członkowskich UE obejmują tzw. sektory non-ETS, tj. sektory nieobjęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji EU ETS. Są to sektor komunalno-bytowy (ogrzewanie indywidualne), transport lądowy, emisje przemysłowe nieobjęte systemem ETS, rolnictwo i gospodarka odpadami. Ich wspólną cechą jest duże rozdrobnienie źródeł emisji. W sumie sektory non-ETS odpowiedzialne są za ponad 55% całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE i 50% w Polsce.