Rolnictwo to nasza wspólna sprawa. Czas na pakt społeczny dla polskiego rolnictwa

Rolnictwo to nasza wspólna sprawa. Czas na pakt społeczny dla polskiego rolnictwa

Rolnictwo to nasza wspólna sprawa. Czas na pakt społeczny dla polskiego rolnictwa


07 listopada 2023

Zapewnienie godziwych dochodów rolnikom, odpowiedniej jakości i ilości żywności wszystkim mieszkańcom Polski oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich powinno stać się priorytetem dla każdego polityka i decydenta w naszym kraju – wskazują wspólnie Koalicja Klimatyczna, Koalicja Żywa Ziemia, Koalicja Ratujmy Rzeki, Koalicja Rolnictwo dla Przyrody oraz Koalicja Stop Fermom Przemysłowym.

O przyszłości rolnictwa w Polsce nie powinni dyskutować politycy i lobbyści w cieniach gabinetów, a całe społeczeństwo, by zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe oraz ochronę społecznych, kulturowych i przyrodniczych wartości polskiej wsi. Kiedy zaczniemy demokratyczną dyskusję o przyszłości polskiego rolnictwa? – pytają organizacje ekologiczne i apelują o Pakt Społeczny dla polskiego rolnictwa.

"Rolnictwo powinno jak najszybciej stać się tematem debaty publicznej w Polsce. Potrzebujemy dialogu oraz zmiany sposobu decydowania o polityce rolnej i żywnościowej w naszym kraju – tak by stała się sprawiedliwa społecznie, dostarczająca żywność wysokiej jakości, etyczna wobec zwierząt oraz szanująca własną podstawę przetrwania, czyli zasoby naturalne i stabilne warunki klimatyczne" – powiedziała Justyna Zwolińska z Koalicji Żywa Ziemia.

Polskie rolnictwo mierzy się dziś z licznymi wyzwaniami ekonomicznymi, społecznymi oraz środowiskowo-klimatycznymi. To m.in. wysokie ceny środków produkcji rolnej i inflacja, które przyczyniają się do obniżenia konkurencyjności polskiego rolnictwa, brak wsparcia dla małego przetwórstwa rolnego w Polsce, nieuczciwe praktyki handlowe w punktach skupu, biurokratyzacja rolnictwa, ale nie tylko. Polskich wsi dotykają negatywne skutki społeczne intensyfikacji rolnictwa i związane z nimi dewastowanie krajobrazu, a także spadek wartości przyrodniczej i trudności w konkurowaniu z wielkimi dostawcami przez małe i ekologiczne gospodarstwa. 

Znaczącym wyzwaniem na przyszłość są kwestie klimatyczne i środowiskowe – modyfikacja klimatycznych czynników produkcji rolnej, susze i niewłaściwe gospodarowanie wodą, przenawożenie, nadmiar antybiotyków i środków farmakologicznych stosowanych w produkcji zwierzęcej, ekstremalne zjawiska pogodowe przyczyniające się do strat w rolnictwie, a także nowe choroby dotykające upraw. “Dążenie do dalszej intensyfikacji i uprzemysłowienia produkcji rolnej w Polsce nie jest korzystne ani dla rodzinnych gospodarstw rolnych, ani dla obszarów wiejskich, ani dla konsumentów. Jest to natomiast podejście, które pogłębia problemy społeczne, środowiskowe i klimatyczne – zarówno w lokalnej, jak i ogólnopolskiej skali” – podsumowuje Zwolińska.

Wszyscy jemy, wszyscy decydujemy

Jak wskazują organizacje, ignorowanie tych problemów doprowadzi do pogłębiającego się kryzysu polskiej wsi, rolnictwa oraz jakości i bezpieczeństwa żywnościowego. Odpowiedzi na te wyzwania musimy wypracować demokratycznie, z szerokim udziałem strony społecznej i w zgodzie z wiedzą naukową.

“Kraje, które jako pierwsze dostrzegą potrzebę wsparcia rolniczek i rolników, aby skutecznie mogli zmierzyć się z tymi wyzwaniami nie tylko zyskają przewagę konkurencyjną nad innymi, ale także zapewnią swoim obywatelkom i obywatelom bezpieczeństwo żywnościowe” – powiedział Zbigniew Karaczun, profesor SGGW i ekspert Koalicji Klimatycznej. – “Dlatego zdecydowaliśmy się zaapelować do rolników, polityków, ekspertów, naukowców, ale też zwykłych konsumentów o udział w debacie nad przyjęciem Paktu społecznego dla rolnictwa. W ten sposób rozpoczynamy rozmowę nad pożądanym modelem polskiego rolnictwa. Chcemy wysłuchać obywateli, a nie tylko lobbystów czy polityków i wypracować nową strategię wsparcia krajowego rolnictwa. Taką, którą popierać będzie większość Polek i Polaków, która zaoferuje ponad milionowi polskich rolniczek i rolników efektywne i akceptowane przez wszystkich wsparcie w zwiększaniu odporności ich gospodarstw na skutki zmiany klimatu i wdrażaniu rozwiązań obniżających emisję gazów cieplarnianych z produkcji rolnej, a pozostałym obywatelom zapewni pożywienie o wysokiej jakości oraz bezpieczeństwo żywnościowe i klimatyczne”.

Transformacja z naciskiem na klimat i przyrodę

Brak adaptacji do skutków zmian klimatu to problem, który będzie coraz bardziej dotkliwy. Z badań wynika, że polscy rolnicy i rolniczki w niedostatecznym stopniu zdają sobie sprawę z negatywnego wpływu obecnego modelu rolnictwa na różnorodność biologiczną i klimat, a sektor ten potrzebuje zielonej transformacji – uważa Aleksandra Pępkowska-Król z Koalicji Rolnictwo dla Przyrody. – “Konieczne są ochrona i odtwarzanie naturalnych i półnaturalnych siedlisk przyrodniczych – enklaw różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym. W tę transformację włączyć się muszą zarówno producenci/producentki żywności jak i konsumenci/konsumentki. Rolą państwa jest z jednej strony edukowanie o potrzebie takiej transformacji, z drugiej dostarczanie narzędzi do tego, by była ona bezpieczna, sprawiedliwa i możliwa do przeprowadzenia w jak najkrótszym czasie”.

“Traktowanie rzek jako kanałów do spuszczania wody lub żeglugi towarowej to zupełnie anachroniczne podejście, dlatego w dobie zmian klimatu należy chronić wodę także w rolnictwie, poprzez renaturyzację rzek, poprawę retencji glebowej oraz zatrzymanie szkodliwych melioracji skutkujących przyspieszeniem odpływu wody z terenów rolniczych. Polska dostarcza do Bałtyku ponad 50% biogenów niszczących ten akwen. Ważne byłoby przywrócenie zachęcających dopłat dla rolników za wprowadzanie barier biologicznych wzdłuż rzek i potoków, chroniących nasze wody i Bałtyk przed spływem chemii rolniczej” – zwraca uwagę Radosław Gawlik z Koalicji Ratujmy Rzeki i stowarzyszenia Eko-Unia.

“Obserwując aktualną sytuację polityczno-biznesową, można odnieść wrażenie, że istnieją środowiska, które będą przekonywać, że nie trzeba zmieniać obecnego systemu rolnictwa w Polsce” – mówi Beata Borowiec, rzeczniczka polityczna Koalicji Klimatycznej i przestrzega przed szafowaniem hasłem “bezpieczeństwo żywnościowe” w celu zablokowania debaty o przyszłości rolnictwa.  – “Nie chcielibyśmy, aby nowa rządząca opcja powielała błędy transformacji energetycznej, które obecnie odczuwają górnicy i ludzie płacący rachunki za energię z powodu jej opóźnień. Podobna sytuacja grozi sektorowi rolnictwa. Skoro wszyscy jemy, wszyscy powinniśmy mieć wpływ na to, w jaki sposób produkowana jest żywność, którą spożywamy. Dlatego, apelujemy o rozpoczęcie szerokiego dialogu, w którym wezmą udział rolnicy, konsumenci, eksperci i politycy”.

Pięć Koalicji, oprócz wystosowania do polityków apelu o Pakt społeczny dla polskiego rolnictwa, organizuje cykl spotkań z udziałem ekspertów, polityków i działaczy społecznych, by wypracować wspólne odpowiedzi na wspomniane wyzwania.