List otwarty Koalicji Klimatycznej do premier Kopacz

List otwarty Koalicji Klimatycznej do premier Kopacz

List otwarty Koalicji Klimatycznej do premier Kopacz


17 grudnia 2014

Przed szczytem Rady Europejskiej, na którym szefowie państw Unii dyskutowali nad przyjęciem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), Koalicja Klimatyczna wystosowała listy otwarte do premier Kopacz oraz Jean-Claude’a Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Kwota 315 mld euro jaka zmobilizowana zostanie w inwestycjach publiczno-prywatnych, której wydanie planowane jest w latach 2015-2017, przeznaczona ma zostać na ożywienie gospodarki unijnej. Głównym założeniem Funduszu jest udzielenie gwarancji finansowych przeznaczonych na projekty związane z nowoczesnymi technologiami i infrastrukturą, w tym energetyczną. Niestety lista inwestycji, których finansowanie proponuje polski rząd, pokazuje, że zamiast nowoczesnych i innowacyjnych technologii wspierać chcemy budowę kolejnych elektrowni węglowych i kopalń odkrywkowych.

W porównaniu z projektami innych państw propozycję finansowania projektów przedstawioną przez polski rząd charakteryzuje dużo większe wsparcie dla energetyki węglowej.

„Zamiast zająć się rozwojem nowoczesnego i innowacyjnego sektora energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej, rząd chciałby te pieniądze przeznaczyć na kontrowersyjne i przestarzałe technologie związane z paliwami kopalnymi. Dowodzi to całkowitego niezrozumienia kierunku, w jakim porusza się obecnie europejska gospodarka” – mówi Julia Krzyszkowska, z międzynarodowej organizacji ekologicznej CEE Bankwatch Network.
Koalicja Klimatyczna apeluje do premier Kopacz o skierowanie funduszy dostępnych w ramach planu Junckera przede wszystkim na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej, budowę infrastruktury sieciowej umożliwiającej inteligentne zarządzanie popytem i podażą energii elektrycznej (tzw. smart grids) oraz na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce.

„Uważamy za niedopuszczalne, aby środki publiczne zapewniały gwarancje finansowe dla projektów, których realizacja doprowadzi do degradacji środowiska i spowoduje ogromne koszty społeczne, przyczyniając się do utrzymania uzależnienia polskiej gospodarki od szkodliwych paliw kopalnych na wiele dekad” – czytamy w liście.

Koalicja Klimatyczna zwróciła się także z apelem do szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera oraz do prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego o przyjęcie przejrzystych i restrykcyjnych kryteriów, którymi przy wyborze projektów do wsparcia będzie się kierować powołana w tym celu grupa zadaniowa, złożona z przedstawicieli KE, EBI i państw członkowskich .

„Kluczowe jest, aby kryteria te w jasny sposób odzwierciedlały szczegółowe cele polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i były zgodne z nadrzędnymi zasadami partnerstwa i zrównoważonego rozwoju. W opinii członków Koalicji Klimatycznej, podobnie jak w ocenie innych europejskich organizacji, działania EFIS powinny wspierać osiąganie celów europejskiej polityki ekologicznej” – czytamy w wysłanym do Brukseli liście.

Właściwe wykorzystanie funduszy EFIS stanowi szansę na wykonanie przez Polskę kolejnego kroku w kierunku nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki oraz odejście od przestarzałego i nieefektywnego modelu rozwoju opartego na węglu, niebezpiecznego zarówno dla zdrowia Polek i Polaków, jak i dla środowiska i klimatu.