Wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Polski

Wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Polski


15 października 2020

Raport ostrzega, że jeśli nie osiągniemy celów Porozumienia Paryskiego i nie zatrzymamy wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie niższym niż 2°C, to nasze bezpieczeństwo żywnościowe – na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym będzie coraz bardziej zagrożone. Niezbędne są zarówno redukcje emisji gazów cieplarnianych, jak i wielokierunkowe działania adaptacyjne rolnictwa.

Nawet podjęcie zdecydowanych działań na rzecz ochrony klimatu nie wyeliminuje konieczności wdrożenia i prowadzenia wielokierunkowych działań adaptujących polskie rolnictwo do skutków zmiany klimatu. Program adaptacji powinien zostać przygotowany w taki sposób, aby zapewnić, że jego wdrażanie nie zagrozi realizacji innych celów polityki ekologicznej, w tym m.in.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, ochrony różnorodności biologicznej, zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, w tym surowców oraz jakości wód i powietrza – konkludują autorzy raportu. Wśród najpilniejszych działań, które wskazują są:

  • przyjęcie celu neutralności klimatycznej i ochrony klimatu jako strategicznych priorytetów polskiej polityki rolnej;
  • stworzenie narodowego programu naturalnej retencji wody opadowej i jej zatrzymywania w miejscu, gdzie opada;
  • włączenie działań mitygacyjnych i adaptacyjnych w rolnictwie do krajowej strategii rozwoju biogospodarki;
  • wzmocnienie służb wspierających rolnictwo: doradztwa rolniczego, inspekcji ochrony roślin, służb weterynaryjnych;
  • rozwój badań modelowych i prognostycznych, które określą kierunki zmian czynników produkcji rolnej w Polsce;
  • wprowadzenie edukacji w zakresie ochrony klimatu w szkołach rolniczych.